1. Definicje

Administrator – Daniel Świerczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Daniel Świerczyński esoteric z siedzibą w Bonowicach (42-445), Bonowice 91, REGON: 522521692, NIP: 6492326146.

 • Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.youresoshop.pl
 • Użytkownik – podmiot odwiedzający Serwis

2. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z usług sklepu internetowego jest Daniel Świerczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Daniel Świerczyński esoteric z siedzibą w Bonowicach (42-445), Bonowice 91, REGON: 522521692, NIP: 6492326146. W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących praw, prosimy o kontakt. Pytania dotyczące ochrony prywatności prosimy kierować na adres email: kontakt@youresoshop.pl

3. Przetwarzanie danych osobowych

W wyniku korzystania przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Poniżej przedstawiono zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

4. Cel, podstawa i zakres przetwarzanych danych

Mając na uwadze, że w toku świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO poniżej przedstawiamy katalog informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych:

 • Założenie konta – w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Państwa w formularzu rejestracyjnym do sklepu internetowego, to znaczy imię i nazwisko, numer telefonu, dane teleadresowe, adres e-mail oraz ustanowione hasło. Podstawa prawna – niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art.
  6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Statystyka korzystania z Serwisu – w tym celu przetwarzamy dane osobowe dotyczące aktywności Użytkowników w Serwisie oraz dane dotyczące przeglądarki i systemu. Podstawa prawna – nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Realizacja umowy sprzedaży na odległość oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – w tym celu przetwarzamy dane osobowe niezbędne do realizacji zawartych umów takich jak imię i nazwisko, numer telefonu, dane teleadresowe, adres email, forma dostawy, metoda płatności. Podstawa prawna – niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta oraz umowy zawartej na odległość (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Marketing – w tym celu mogą być przetwarzane dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, dane teleadresowe, adres e-mail będą przetwarzane do celów marketingowych. Podstawa prawna – wyrażona przez Państwa zgoda na przekazanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń – w tym celu mogą być przetwarzane dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane dotyczące szkody albo sposobu korzystania z usług Administratora. Podstawa prawna – nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania – w tym celu mogą być przetwarzane dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dane dotyczące usług i wynikające z dokumentów dołączonych do wniosków. Podstawa prawna – nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

5. Okres przechowywania danych

 • Okres przetwarzania danych przez Administratora jest uzależniony od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane są przechowywane przez
  okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone przez Administratora.
 • Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa np. podatkowego.
 • Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 • Dane klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadającemu cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu klienta.

 

6. Odbiorcy danych

 • W związku z realizacją usług przetwarzane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym w szczególności dostawcom usług IT, firmie świadczącej
  usługi kurierskie, firmie windykacyjnej itp.
 • Za Twoją zgodą, niektóre dane mogą zostać przekazane przez nas, naszym partnerom strategicznym, którzy wspólnie z nami dostarczają nasze usługi.
 • Ze względu na różnice w ochronie danych osobowych, dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
 • Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

7. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych

Art. 7 ust. 3 RODO – w każdym momencie mają Państwo prawo cofnąć udzieloną nam wcześniej zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych zawartych w zakresie w jakim Państwa zgoda była wymagana. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Art. 15 RODO – jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii. Ponadto, przysługuje Państwu prawo uzyskania informacji dotyczących w szczególności celu przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych, informacji o odbiorcach, planowanym okresie przechowywania Państwa danych oraz przysługujących Państwu prawach.
Art. 16 RODO – przysługuje Państwu prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych Państwa dotyczących. Ponadto, w przypadku gdy posiadane przez nas dane są niekompletne, przysługuje Państwu prawo żądania ich uzupełnienia.
Art. 17 RODO – jeśli Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane bądź wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, a jednocześnie nie zachodzą nasze nadrzędne, prawnie uzasadnione interesy, a także w sytuacji, gdy uznacie, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo żądania ich usunięcie w całości lub w części.
Art. 18 RODO – jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat bądź przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcecie, żebyśmy je usunęli, bo będą Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także w okresie poprzedzającym wniesienie przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych –
przysługuje Państwu prawo żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania innych, uzgodnionych z Państwem
działań.
Art. 20 RODO – przysługuje Państwu prawo, aby otrzymać, dostarczone przez siebie dane osobowe, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Mogą Państwo również żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Art. 21 RODO – w dowolnym momencie możecie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym wyżej mowa, nie będziemy mogli przetwarzać Twoich danych do realizacji ww. Celu.
• Mogą Państwo zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących uprawnień zarówno na adres poczty elektronicznej kontakt@youresoshop.pl jak i listownie na adres siedziby Administratora.
• Jeżeli uważają Państwo, że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy RODO zostały naruszone, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Pliki cookies

 • Serwis używa plików cookies tj. danych informatycznych, w tym niewielkich plików tekstowych, zapisywanych i przechowywanych. na urządzeniach.
 • Pliki cookies są wykorzystywane w celu zidentyfikowania oprogramowania
  wykorzystywanego przez Użytkownika i dostosowani Serwisu indywidualnie każdemu
  Użytkownikowi.
 • Administrator wykorzystuje następujące typy plików cookies:
  • cookies sesyjne – pliki są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika;
  • cookies trwałe – pliki są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika
 •  Wykorzystywane pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 • Użytkownik ma wpływ na ograniczenie lub wyłączenie dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie w dalszym ciągu możliwe, z wyłączeniem funkcji wymagających do swojego działania funkcji cookies.

9. Newsletter – informacje handlowe

 • Przysługuje Państwu możliwość zapisania się do naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, w celu otrzymywania informacji handlowych w formie informacji o ofertach. Mogą Państwo w dowolnym momencie zrezygnować z funkcji newslettera.

10. Zmiany polityki prywatności

 • Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 • Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 01.01.2023 roku.